شهرداری هوشمند

من کارت

شهرمن

SDI

سایر

اخبار

تازه های فناوری

یادداشت

مناقصات و مزایدات

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات استعلام

موضوع : خرید لایسنس آنلاین تجهیزات امنیتی مورد نیاز شهرداری مشهد

شماره: 26251661

 متقاضیان شرکت در استعلام چنانچه در سامانه بانک تامین کنندگان به آدرس Vendor.mashhad.ir اطلاعات خود را ثبت ننموده اند، ابتدا اطلاعات کامل خود را در سامانه مربوطه وارد نموده و پس از تائید صلاحیت، در همین آگهی با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور درخواست خود را جهت دریافت اسناد ثبت نمایید...

زمان شروع:1401/05/29
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1401/06/05 14:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1401/06/05 14:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1401/06/06 10:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات استعلام

موضوع : پشتیبانی سامانه مدیریت و پایش دسترسی های سطح بالا و از راه دور WALLIX

شماره: 26269558

متقاضیان شرکت در استعلام چنانچه در سامانه بانک تامین کنندگان به آدرس Vendor.mashhad.ir اطلاعات خود را ثبت ننموده اند، ابتدا اطلاعات کامل خود را در سامانه مربوطه وارد نموده و پس از تائید صلاحیت، در همین آگهی با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور درخواست خود را جهت دریافت اسناد ثبت نمایید...

زمان شروع:1401/05/29
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1401/06/05 14:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1401/06/05 14:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1401/06/06 09:30:00
اطلاعات بیشتر

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات استعلام

موضوع : ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی در خصوص سامانه جامع حمل بار

شماره: 26079895

متقاضیان شرکت در استعلام چنانچه در سامانه بانک تامین کنندگان به آدرس Vendor.mashhad.ir اطلاعات خود را ثبت ننموده اند، ابتدا اطلاعات کامل خود را در سامانه مربوطه وارد نموده و پس از تائید صلاحیت، در همین آگهی با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور درخواست خود را جهت دریافت اسناد ثبت نمایید....

زمان شروع:1401/05/29
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1401/06/05 14:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1401/06/05 14:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1401/06/06 09:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مزایده

موضوع : فروش باتریهای فرسوده سازمان فاوا

شماره: 26239171

 *با توجه اینکه سازمان دارای کد اقتصادی می باشد پیشنهاد دهنده باید ارزش افزوده را در قیمت پیشنهادی در نظر بگیرد. شرکت کنندگان می بایست نسبت به واریز مبلغ 130.000.000 ریال به شماره حساب 700832214152 بانک شهر به نام سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد اقدام نمایند و فیش واریزی را در روز مزایده حضوری ارائه نمایند. تاریخ بازدید: روز سه شنبه، مور...

زمان شروع:1401/05/22
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1401/05/29 13:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1401/05/29 13:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1401/05/30 09:00:00
اطلاعات بیشتر

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات استعلام

موضوع : ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی در خصوص سامانه کمیسیون ماده 77

شماره: 26195500

   متقاضیان شرکت در استعلام چنانچه در سامانه بانک تامین کنندگان به آدرس Vendor.mashhad.ir اطلاعات خود را ثبت ننموده اند، ابتدا اطلاعات کامل خود را در سامانه مربوطه وارد نموده و پس از تائید صلاحیت، در همین آگهی با ...

زمان شروع:1401/05/18
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1401/05/29 13:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1401/05/29 13:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1401/05/30 10:00:00
اطلاعات بیشتر
فهرست کامل
No Cache
Gt: 1.7422113418579
Qt: 1.1019275188446